Šis puslapis informuoja apie Promo Vero, UAB, taikomą privatumo politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojatės įmonės paslaugomis: interneto svetainėmis, mobiliosiomis programėlėmis, komunikuojate socialinių tinklų pagalba, skambinate, siunčiate mums laiškus, užklausas.

Duomenų subjektas  arba DS– fizinis asmuo, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

Paslauga – UAB „Promo vero“ valdomos „Super-G“, „Gudrutis” mobiliosios programėlės ir prietaisų programinė aparatinė įranga (firmware).

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.

Naudojimo duomenys – tai duomenys, surinkti automatiškai, naudojantis svetaine  ar paslaugomis (pvz.: naršymo trukmė)

Slapukai – tai maži failai, kuriuos siunčia ir duomenų subjekto kompiuteryje išsaugo svetainės, kuriose jūs lankotės. Slapukai išsaugomi duomenų subjekto naršyklės failų kataloge.

 

Duomenų subjektų, susisiekiančių su įmone telefonu, el. paštu ar per el. svetainėje esančius įrankius ar socialinių tinklų pagalba, duomenys.


UAB „Promo vero“ Duomenų subjekto duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su Įmone susisiekiama telefonu, elektroniniu paštu, pateikdami užklausą interneto svetainėje ar socialinių tinklų pagalba. Nurodytais atvejais UAB „Promo vero“ yra duomenų subjekto asmens duomenų valdytojas. UAB „Promo vero“ duomenų subjekto duomenis šiais atvejais tvarko siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis klientai Įmonei pateikia sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas duomenų subjektų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į įmonę. 

 

Duomenys, kuriuos Įmonė tvarko: vardas ir pavardė, telefonas, el. pašto adresas ir kita informacija, kurią duomenų subjektas savo valia gali pateikti įmonei.

 

UAB „Promo vero“ turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti duomenų subjektų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai yra: skambučių centro paslaugas teikianti įmonė, bendravimo realiu laiku paslaugos tinklalapyje teikėjas, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Duomenų subjekto asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Duomenų subjektų, naudojančių Įmonės mobiliąsias programėles ir prietaisus, duomenys

 

UAB „Promo vero“  tvarko asmens duomenis, kai klientai naudojasi UAB „Promo vero“ valdomomis mobiliosiomis programėlėmis ir prietaisų programine aparatine įranga. Įmonė duomenų subjektų duomenis tvarko išimtinai tik su tikslu tinkamai ir kokybiškai teikti Paslaugą. Duomenų subjektų asmens duomenys renkami tiek, kiek būtina Paslaugai teikti, o, dalies prašomų duomenų neturint, Paslauga gali būti teikiama netinkamai. Nurodytais atvejais UAB „Promo vero“ yra duomenų subjekto asmens duomenų valdytojas.

 

Duomenys, kuriuos įmonė tvarko: vardas ir pavardė, telefonų numeriai ir su jais susijusi informacija (visi vartotojo į  programėlės (prietaiso) adresų knygą suvedami telefono numeriai ir jiems suteikiami vardai), asmens atvaizdas (vartotojo sutikimu, kurį jis išreiškia savo aktyviais veiksmai,t.y. ikelia programėlėje), tekstinės žinutės ir balso žinutės, buvimo vietos informacija ir prietaiso buvimo vietos istorija.

 

UAB „Promo vero“  turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis, bet tik tais atvejais, kai tvarkytojas teikia Įmonei paslaugas, kurios yra būtinos tinkamam Paslaugos veikimui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Duomenų subjekto asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms Įmonei teikti.

 

Duomenų subjektų, perkančių prekes ir/ar paslaugas interneto parduotuvėje, duomenys

UAB „Promo vero“  tvarko asmens duomenis, kai  klientai apsiperka UAB „Promo vero“ valdomose interneto parduotuvėse gudrutis.lt/parduotuve/, super-g.watch, ieskokitgudrucio.lt, kerietsmartu.lv, elektriukas.lt ir ilife.lt. Duomenų subjektų asmens duomenys renkami tiek, kiek būtina prekių/paslaugų užsakymui, apmokėjimui ir pristatymui (toliau – Pirkimas) sėkmingai įvykdyti. Duomenų subjektui nepateikus dalies prašomų duomenų, Pirkimas gali būti įvykdytas netinkamai arba visai neįvykdytas. Nurodytais atvejais UAB „Promo vero“ yra duomenų subjekto asmens duomenų valdytojas. 

Duomenys, kuriuo Įmonė tvarko: Vardas ir pavardė, adresas, pristatymo adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris (tai atvejais kai atsiskaitoma pavedimu arba naudojantis elektroninių mokėjimo sistemų paslaugomis).

 

UAB „Promo vero“  turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis, bet tik tais atvejais, kai tvarkytojas teikia Įmonei paslaugas, kurios yra būtinos tinkamam Paslaugos veikimui. Tokie duomenų tvarkytojai yra: buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, pašto ar siuntų pristatymo tarnyba, kuriems duomenų subjekto asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų Pirkimo paslaugai teikti.

 

Duomenų saugojimo laikas

Visi Įmonės renkami ir tvarkomi duomenys yra tvarkomi ir saugomi tik, tiek kiek tai yra būtina paslaugų teikimui arba tiek, kiek numato teisės aktai. Skirtingų kategorijų duomenys saugomi skirtingą laiko tarpą. 

Duomenų subjekto teisės ir prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas

Duomenų subjektas gali kreiptis į įmonę prašydamas įgyvendinti šias duomenų subjekto teises:

  • teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
  • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
  • tais atvejais, kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys (tais atvejais kai duomenys yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu ir tuo atveju jei teisės aktai nenumato kitaip)
  • teisę reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai duomenų subjektui patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).
  • teisę pateikti skundą įmonei arba priežiūros institucijai.


Visi klausimai ir prašymai susiję su duomenų apsauga turi būti pateikiami:

  • elektroniniu paštu info@promovero.com 
  • susisiekus telefonu +370 614 77866
  • atvykus į įmonės biurą adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius